اتصال کشویی: در دیوارهای پیرامونی به‌منظور تأمین حرکت جانبی دیوار، اتصال وادار بایستی به نحوی باشد تا دیوار در داخل صفحه خود اجازه حرکت داشته باشد و تنها بایستی در…