ساب فریم درب و پنجره

ساب فریم درب و پنجره
ساب فریم درب و پنجره

دیتیل های طراحی شده این شرکت برای مهار دیوارهای داخلی به وسیله ساب فریم های درب های چوبی و میلگرد بستر اجرا می شود.همچنین از این مقاطع میتوان جهت دریچه های والهنگ و جعبه های تاسیسات استفاده کرد .این سیستم همزمان با دیوار چینی کارگذاشته شده که ضمن سرعت اجرای بالا از نظر اقتصادی مقرون به صرفه میباشد.ساب فریم های پنجره با حذف نبشی و فریم و نعل درگاه با مهار لرزه ایی مطمئن مطابق نقشه های معماری ساخته میشود.