وال پست

در گذشته ديوارهای ميانقاب یا وال پست توسط ملات و يا نازك كاری به قاب سازه كه همان ستونها و تيرها هستند بطور مستقيم متصل ميشد ولی تجربه زلزله های اخير نشان داد كه اين روش جوابگو نيست به اين معني كه اندر كنش سازه و ديوارها باعث وارد شدن نيروهای متقابلی به هردو ميشود .به اين ترتيب كه در اثر نيروهای زلزله يا باد دريفت ايجاد شده در اعضای سازه باعث ايجاد تنش در ديوارهای ميانقاب ميگردد و متقابلا عكس العمل اين نيروها باعث ايجاد تنش در سازه ميگردد كه اولين اثر آن جابجايي مركز سختی سازه ميباشد كه اين جابجايي مركز سختی باعث رفتار غير قابل پيش بينی در سازه خصوصا در زمان وقوع زلزله ميگردد.

جداسازی ديوار ميانقاب از قاب

جهت ازبين بردن اندركنش ديوار و سازه بهترين راه جدایی انها از يكديگر است به اين ترتيب كه بين ديوار و سازه يعني ستونها و تير فاصله ای در نظر گرفته شود اين فاصله بر حسب ارتفاع سازه وميزان نيروهای وارده محاسبه ميگردد كه اندازه آن بطور معمول ٢/٥ تا ٥ سانتيمتر در نظر گرفته ميشود