اتصال تلسکوپی: مطابق پیوست ششم استاندارد ۲۸۰۰، در دیوارهای یکسرآزاد که از وادار انتهایی استفاده می‌شود، وادارهای عمودیِ دو انتهای دیوار بایستی در هر دوجهت (داخل و خارج از صفحه…

اتصال کشویی: در دیوارهای پیرامونی به‌منظور تأمین حرکت جانبی دیوار، اتصال وادار بایستی به نحوی باشد تا دیوار در داخل صفحه خود اجازه حرکت داشته باشد و تنها بایستی در…