در دیتیل‌های مرسوم برای اجرای وال‌پست، از نبشی‌های سرتاسری کنار ستون و متصل به زیر تیر استفاده می‌شد اما پیوست ششم با این دیتیل موافق نیست. چرا؟